City Deal Inclusieve Stad | Zaanstad

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad en Platform31 in samenwerking met de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en tussentijdse opbrengsten van de City Deal-experimenten.

Wat leren de betrokken gemeenten en uitvoerende partners van City Deal Inclusieve Stad? Wat merken de inwoners uit de Inclusieve Wijken? Wat vragen de experimenten van de interne gemeentelijke organisaties? Over welke (lokale) vraagstukken breken de steden nog hun hoofden? Denkt u graag actief mee en bent u benieuwd naar de tussenstand van de City Deal? Meld u dan nu aan voor een van de bijeenkomsten!

City Deal Inclusieve Stad

In City Deal Inclusieve Stad werken wijkteamprofessionals van vijf steden samen aan innovatieve aanpakken in het sociaal domein. Hun vertrekpunt hierbij is de leefwereld van kwetsbare burgers met een meervoudige hulpvraag. En niet de systeemwereld, waarin allerlei regels, routines en gedrag een integrale maatwerkoplossing in de weg kunnen staan.

In 2016 analyseerden de steden van City Deal Inclusieve Stad honderd complexe casussen van hun wijkteams. Dit leidde tot de start van experimenten in 2017. Daarin gaan de aangesloten steden op zoek naar alternatieve oplossingen in daarvoor aangewezen Inclusieve Wijken.

Lees voor meer informatie de publicatie ‘Doen wat nodig is’ en houd op twitter @InclusieveStad in de gaten.

De bijeenkomst in Zaanstad

Zaanstad neemt deel aan de City Deal Inclusieve Stad. Ook de gemeenten Leeuwarden, Enschede, Eindhoven en Utrecht, en de ministeries SZW, BZK en VWS werken mee. Gezamenlijk maakten zij afspraken over een experimentele aanpak rond complexe regelgeving voor huishoudens.

In 2017 startte de gemeente Zaanstad met een vijftal experimenten die een praktische invulling moeten geven aan de transformatie naar een integraal, overzichtelijk en betaalbaar ondersteuningsstelsel. In de experimenten wordt geoefend met andere arrangementen, andere afspraken tussen instellingen, andere financierings- en verantwoordingsvormen en andere competenties van de sociaal werkers.

De experimenten in het kader van de City Deal Inclusieve Stad in Zaanstad hebben als doel:

 1. Kennis vergroten: op hoofdlijnen de inhoud van de wet- en regelgeving kennen en de inhoud daarvan kunnen aanwenden voor de maatwerk oplossing. Meer inzicht in de ruimte die er is.
 2. Competentie ‘kostenbewustzijn’ verder ontwikkelen: denken en handelen in termen van maatschappelijke kosten en baten en zodoende het gezag van de sociaal werker t.o.v. anderen te vergroten.
 3. Verantwoorde caseload realiseren: een caseload die het mogelijk maakt om maatwerk te leveren op een manier die het huidige tijdsverlies door lange onderhandelingen reduceert.
 4. Mandaat tot het toekennen van voorzieningen: een vrij inzetbaar budget en / of de afspraak dat instanties het advies van het wijkteam overnemen.

Op 20 juni 2017 informeren wij u over de opzet van de verschillende experimenten, de eerste ervaringen van professionals, de botsende interne regelgeving en knelpunten in de wetgeving. We bespreken hoe we hier vervolgens mee omgaan om te doen wat nodig is voor de inwoners van Zaanstad.

Deelsessies

Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld tijdens twee rondes met inspirerende praktijkgerichte deelsessies. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Brede geldstroom
  Zaanstad richt zich met dit experiment op de inrichting van een integraal budget en de manier waarop de gemeente een volledig ontschotte werkwijze binnen het gehele sociale domein kan stimuleren. De gemeente streeft hierbij naar meer ruimte voor de professional in het wijkteam om maatwerk te kunnen leveren. Tijdens deze deelsessie stellen we de wet- en (interne) regelgeving ter discussie die op basis van de casuïstiek belemmerend blijken te zijn. Kortom, hoe kunnen we doen wat nodig is, zonder daarin belemmerd te worden door schotten in de financiën en/of het beleid?
 • Schulden en bewindvoering
  De inwoners van Zaanstad en de regisseurs uit de wijkteams laten regelmatig kritische geluiden horen over de kwaliteit van bewindvoering. Ook lijkt er een perverse prikkel te zijn om niet toe te werken naar het terug in eigen kracht zetten van de onder bewind gestelde. De kosten lopen hierdoor steeds verder op. Dit experiment is erop gericht om meer sturing te geven op kwantiteit van de bewindvoering voor de inwoners van Zaanstad. De landelijke partners willen afspraken maken over ogenschijnlijk oninbare vorderingen.
 • Participatie, werk en inkomen
  Het standpunt in het experiment participatie is: participeren naar vermogen en op eigen kracht. Het experiment richt zich op de casuïstiek waar bij de aanvraag van een PW-uitkering uit wordt gegaan van de dromen en leefwereld van de inwoner. Daarnaast gaat het experiment uit van het gedachtegoed van ‘Mobility Mentoring’: stress vermijden, zelfvertrouwen vergroten en coachen in plaats van regie voeren. Aanvullend wordt onderzocht in welke mate regelgeving of communicatie de participatie belemmeren.
 • 18-/18+
  Het experiment Continuering ondersteuning bij 18 jaar (oftewel 18-/18+) richt zich op het verzamelen en bespreken van praktijkvoorbeelden waarbij jongeren in de problemen zijn geraakt op financieel vlak. Straathoekwerk, jeugdteam, vangnet, jongerenloket en casemanagers bedenken creatieve oplossingen zonder daarbij rekening te houden met de geldende regels en wetgeving. Ligt de oplossing bij onszelf? Kunnen we het anders organiseren? Of is er meer nodig?

NB. U ontvangt enkele weken voor de bijeenkomst een mail om u aan te melden voor de deelsessies.

Map for Stadhuis Zaanstad
Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad | Zaanstad

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 20 juni staan de experimenten in Zaanstad centraal. Lees meer

13:30-14:00 Inloop

met koffie en thee

14:00-14:20 Een Zaankanter aan het woord

Voor wie doen we dit?

14:20-14:40 Knelpunten

Een projectleider bespreekt de knelpunten in wet- en regelgeving en de knelpunten in het eigen domein. Hoe kunnen we doen wat nodig is?

14:40-14:55 Experimenten in Zaanstad

Mark Koetsier (Projectleider Zaanstad City Deal Inclusieve Stad) licht de experimenten in Zaanstad toe.

14:55-15:05 Korte pauze

Naar de deelsessies

15:05-16:35 Deelsessies (twee rondes)
 • Brede geldstroom
 • Schulden en bewindvoering
 • Participatie, werk en inkomen
 • 18-/18+
16:35-17:00 Alles valt of staat met de professional

Over de professionalisering van sociaal wijkteams en jeugdteams

17:00 Borrel

U kunt zich aanmelden tot 11 juni 2017. Bij meer dan 50 aanmeldingen behoudt Platform31 zich het recht voor voorrang te verlenen aan:

 • deelnemers vanuit het G32-Stedennetwerk
 • deelnemers vanuit de City Deal Inclusieve Stad-partners en hun stakeholders

Kosten:   Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend


Adresgegevens

(tevens factuuradres in geval van betaalde activiteit)


Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.