Circulair aanbesteden

Platform31 organiseert vijf masterclasses over circulair aanbesteden. De focus ligt op visie, vormgeving, theorie x praktijk, ambities en aanbesteden rond bouwen en gebiedsontwikkeling. Met extra aandacht voor hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit? In deze masterclasses krijgt u kennis, inzichten en handvatten mee.
Dit project vindt plaats in het kader van de City Deal Circulaire Stad en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, Aedes en gemeente Haarlemmermeer

De masterclasses zijn bedoeld voor corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten die nu of op termijn concreet aan de slag willen met circulair aanbesteden. Op basis van een concrete casus; de (te ontwikkelen) wijk Lincoln Park in Haarlemmermeer, behandelen we tijdens de masterclasses diverse vraagstukken rond circulair aanbesteden. U kunt hiervoor uw eigen vraagstukken aandragen. Tijdens het hele traject wordt u begeleid en geïnspireerd door Platform31 en deskundigen op dit gebied, zoals Metabolic, SGS Search en AT Lawyers.

 • Lees hier (pdf) alles over de over masterclasses Circulair Aanbesteden

Activiteiten en resultaten per fase

Tijdens de workshops zullen de deelnemers begeleid en geïnspireerd worden door het projectteam:

Projectteam

 • Paola Huijding, architect en stedenbouwkundig (Platform31)
 • Gerard Roemers, duurzaamheidsadviseur – industrieel ecoloog (Metabolic)
 • Merlijn Blok, duurzaamheidsadviseur – milieukunde (Metabolic)
 • Kees Faes, duurzaamheidsadviseur – bouwkundig (SGS Search)
 • Fanauw Hoppe, circulair aanbesteden – advocaat (AT Lawyers)

Fase 1: Visie ontwikkeling circulariteit

 • Datum: 14 september (een dagdeel)
 • Locatie: n.t.b.

Doel: de eerste fase heeft als doel een overkoepelende visie rond circulaire bouw en gebiedsontwikkeling op te bouwen. Omdat effectieve circulariteit een integrale aanpak behoeft, worden de belangrijke thema’s, gezamenlijk met de deelnemers, aan het begin van dit traject vastgelegd.
Inhoud: in deze eerste workshop zullen Platform31, Metabolic en SGS Search de betekenis van circulaire ontwikkeling (fysiek- en maatschappelijke aspecten) en circulaire bouw toelichten aan de hand van de karakteristieken van een circulaire economie, en hiermee inspiratie bieden aan de deelnemers om hiermee aan de slag te gaan en verder uit te werken in de tender. Hieruit zullen thema’s en aandachtspunten worden geselecteerd die relevant zijn voor de deelnemers. Deze zullen in teamverband werken.

Resultaat: het resultaat van deze fase is een visiedocument met de belangrijkste thema’s omtrent circulaire ontwikkeling en bouw.

Fase 2: specifieke ambities definiëren en vaststellen

 • Datum: 28 september (een dagdeel)
 • Locatie: n.t.b.

Doel: op basis van de gebied specifieke kenmerken en de vraagstukken die de deelnemers meenemen worden de kaders en de ambities voor de aanbesteding vastgelegd.
Inhoud: tijdens de tweede workshop worden de kavel kenmerken aangeleverd, welke vervolgens aan de hand van een beslissingsboom worden vertaald naar aandachtspunten voor circulaire gebiedsontwikkeling. Samen met de visie uit fase 1 worden vervolgens de speerpunten per kavel gedefinieerd. Het koppelen van de opgave aan sloop is hier mogelijk. Dichtbij in Hoofddorp zijn voldoende locaties aanwezig met verouderd sociale woningbouw.

Resultaat: het resultaat van deze workshop is een document met de circulaire speerpunten voor de locatie.

Fase 3 Vormgeving tenderprocedure

 • Datum: 12 oktober (een dagdeel)
 • Locatie: n.b.t.

Doel: in fase 3 wordt de tenderprocedure vormgegeven rond de speerpunten voor de locatie en juridische richtlijnen.
Inhoud: hiervoor wordt eerst een set meetbare criteria geselecteerd uit een bestaand criteria raamwerk voor circulaire bouw. Vanuit een systeem denken perspectief wordt deze criteria set waar nodig aangepast om eventuele dubbeltellingen en eenzijdige optimalisaties te voorkomen.

Vervolgens wordt in een workshop met het projectteam het tenderproces verder gespecificeerd, belangrijke zaken hierin zijn het aantal fasen van de tender, de detaillering van de uitvraag (kwantitatief of kwalitatief) en de voorziene toetsing van de inschrijvingen. Daarbij wordt, door AT Lawyers, aandacht gegeven aan de juridische aspecten van circulaire aanbesteding. De keuze voor deze elementen in de specificering is van belang voor de mate waarin de markt in de concurrerende dialoog of uitvraag geprikkeld wordt tot innovatie en sturing ondervindt tot presteren op de ambities.

Resultaat: het resultaat van deze fase is een criteria overzicht en procesbeschrijving voor de locatie.

Fase 4 Maatregelen vaststellen

 • Datum: 2 november & 16 november (twee keer een dagdeel)
 • Locatie: n.t.b.

Doel: De laatste fase focust op het adviseren over en toetsen van mogelijke maatregelen die de inschrijvende partijen voorstellen. Het doel is te komen tot een technische programma van eisen waarin de ambitie en speerpunten op gebied- en gebouwniveau van circulariteit (resultaat fase 1 en 2) goed vertaald worden, en om vervolgens het reflecterend vermogen bij het projectteam te bouwen om de maatregelen van de aannemer(s) te evalueren tegen de opgestelde speerpunten en eisen.
Inhoud: Deze fase is/wordt technisch van aard, en gaat dus niet over “waarom” en “hoe”, maar over “wat”. Aangezien circulariteit een relatief nieuw, maar snel ontwikkelend thema is in de bouw, en innovatie (ook) van uitvoerende partijen en leveranciers af komt, zal deze fase ook een integraal karakter hebben. Alle betrokken partijen, dus zowel de ontwerpende als de uitvoerende partijen hebben inbreng, waarbij wij als adviseur participeren. Ontwerpende partijen zullen aangestuurd moeten worden op basis van de circulaire ambitie en in sommige gevallen ook moeten “omdenken” (zoals ontwerpen vanuit aanbod). Het projectteam adviseert hierbij.

Resultaat: het resultaat van deze fase is een technisch programma van eisen.

Eindresultaat

Het resultaat van dit traject is bereikt wanneer de deelnemers, na afloop, in staat zijn hun eigen traject op te zetten. Dit wil zeggen dat ze in staat moeten zijn de logische stappen te kunnen bedenken voor een degelijke aanbestedingsprocedure waarin het evenwicht tussen de belangen van eigen organisatie en de doelen van het circulair bouwen gewaarborgd is. Daarbij moeten de voor- en nadelen van samenwerkingsverbanden meetbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking tussen corporaties, belleggers, ontwikkelaars, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties.

Dit proces moet zoveel mogelijk concrete acties opleveren in de vorm van een praktische en beknopte handleiding.

Map for n.t.b.
Circulaire economie internal thumb small 1520873933

Circulair aanbesteden

Platform31 organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes, vijf masterclasses over circulair aanbesteden. Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit? In deze masterclasses krijgt u kennis, inzichten en handvatten mee. Lees meer

Meer informatie: